ระบบค้นหารายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเวลาราชการเป็นทวีคูณตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
ม.๒๔ วรรคแรก เฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๑
 
หมายเหตุ  

๑. หากค้นหารายชื่อไม่พบแสดงว่ารายชื่อของท่านยังไม่ได้รับการอนุมัติ
๒. สั่งพิมพ์หน้านี้แล้วนำรับเอกสารตัวจริงที่  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

    ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังใหม่) โทร.๐๗๓-๖๔๒๖๓๗ ต่อ ๗๖๐๒๙
๓. เอกสารที่รับไปเป็นเอกสารฉบับจริงและเป็นหลักฐานทางการเงินเพื่อนำไปคำนวณบำเหน็จหรือคำนวณบำนาญ 
    มีเพียงฉบับเดียวเท่านั้น  หากสูญหายเจ้าตัวต้องไปดำเนินการขอออกใหม่ที่  กรมการเงิน  กระทรวงกลาโหม

ท่านเข้าชมเป็นท่านที่
328305